Advieswijzer

De Noord b.v. AssurantiŽn
Kerkbuurt 258 3361 BN Sliedrecht
Postbus 1027, 3360 BA Sliedrecht
Telefoon 0184-412932
Telefax 0184-410890
www.denoord.nl
e-mail: info@denoord.nl

Inleiding

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen deze bedrijfstak de GIDI opgesteld: Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair. De Noord AssurantiŽn heeft deze gedragscode onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan deze code.

In deze Advieswijzer informeren wij u achtereenvolgens over:
- het werkterrein van ons kantoor
- wat u van ons mag verwachten
- wat wij van u verwachten
- onze bereikbaarheid
- de premiebetaling
- verloop van een uitkering
- onze relatie met verzekeraars en andere aanbieders van financiŽle producten
- onze beloningsstructuur
- de eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid waaraan wij voldoen
- beŽindiging van onze relatie
- de klachtenmogelijkheid.

Het werkterrein van ons kantoor.

De Noord AssurantiŽn is een algemeen assurantieadvieskantoor. Onze werkzaamheden bewegen zich op het totale terrein van financiŽle dienstverlening.

Wij adviseren op het gebied van o.a.:
- Schadeverzekeringen (inboedel, woonhuis, aansprakelijkheid, ziekteverzuim, ziektekosten, ongevallen, rechtsbijstand, reis, annulering, auto etc. etc.)
- Levensverzekeringen ( overlijden, overlijdenskosten, sparen, aflossing hypotheek of andere financiering, pensioenen etc.)
- Hypotheken
- Bedrijfsfinancieringen
- FinanciŽle planning (sparen, bedrijfssparen, persoonlijke leningen etc.)

Voor deze dienstverlening beschikken wij over goede relaties met een aantal verzekeringsmaatschappijen, banken en andere financiŽle instellingen.

Wat u van ons mag verwachten.

Kort samengevat: Wij behartigen uw belangen voor wat betreft de via ons kantoor af te sluiten, afgesloten of lopende verzekeringen en andere financiŽle transacties.

Dat betekent o.a. dat wij (desgewenst) uw financiŽle situatie en wensen in kaart brengen en op basis daarvan een advies uitbrengen over de producten die passen bij uw behoefte.

Daarna bemiddelen wij voor u bij het sluiten van de gewenste overeenkomst bij een verzekeraar of een andere financiŽle instelling en wij verrichten alle daartoe noodzakelijke administratieve handelingen.

Tijdens de looptijd van de overeenkomst zijn wij uw belangenbehartiger. Mocht u bijvoorbeeld te maken krijgen met schade, dan zorgen wij er voor dat deze schade correct wordt afgehandeld. Wij proberen er ook op te letten dat uw verzekeringspakket actueel blijft. Indien wij op basis van onze informatie van mening zijn dat aanpassingen in uw pakket gewenst zijn brengen wij u daarvan op de hoogte.

Wij archiveren alle stukken die op uw verzekeringen e.a. transacties betrekking hebben in een persoonlijk dossier. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen wij deze gegevens nimmer zonder uw toestemming aan derden ter beschikking stellen.

Wat wij van u verwachten.

U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen, maar wij verwachten ook iets van u. In de eerste plaats dat u de juiste gegevens verstrekt. Mocht ingeval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie op het aanvraagformulier hebt gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeringsmaatschappij gerechtigd is de schade niet of slechts gedeeltelijk te vergoeden.

Ook is het belangrijk voor ons om te weten of u ook nog elders verzekeringen hebt lopen. Deze informatie is nodig om te bepalen of er misschien sprake is van onder- of oververzekering.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij het eventueel bijstellen van uw verzekeringspakket of andere transactie is het noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk belangrijke wijzigingen in uw situatie mededeelt. Te denken valt daarbij aan : adreswijziging, wijziging in de gezinssituatie ( geboorte, overlijden, echtscheiding etc.), aanvulling van uw inboedel, verbouwing woning, belangrijke aankoop van sieraden of andere kostbaarheden, verandering van uw inkomenspositie, wijziging bank-/ girorekening etc.

Wij adviseren u uw polissen geordend te bewaren, liefst in een ringband. Bij een schade, een gewenste wijziging of een controle of alles nog wel up-to-date is heeft u dan alles snel bij de hand. De cliŽnten ,waarvan een aantal polissen zijn ondergebracht in een Auto- of Huispakket hebben daar een ringband bij gekregen. Er is uiteraard niets op tegen daar ook andere polissen in op te bergen.

Wij onderhouden de contacten met de verzekeraars en financiŽle instellingen. Indien u om de een of andere reden zelf met de maatschappij of financiŽle instelling in contact wilt treden, vragen wij u ons daarvan op de hoogte te brengen. Dit om miscommunicatie te voorkomen.

Onze bereikbaarheid.

De adres-, telefoon-, fax-, e-mail- en webgegevens van ons kantoor vindt u op de eerste regels van deze advieswijzer.

Ons kantoor is op werkdagen geopend van: 8.45 - 12.15 uur en van 13.15 - 17.00 uur. Op vrijdag tot 16.00 uur.

U kunt ons telefonisch benaderen of ons kantoor bezoeken. Als u dat laatste van plan bent raden wij u aan, om te voorkomen dat bij uw bezoek alle medewerkers bezet zijn, van tevoren telefonisch een afspraak te maken. Ook kunt u een afspraak buiten kantooruren telefonisch met ons regelen.

Voor dringende gevallen zijn wij ook buiten de kantooruren telefonisch te bereiken. U wordt dan doorverbonden met de privť-telefoon van ťťn van onze medewerkers.

De premiebetaling.

Als u een verzekering afsluit neemt de verzekeraar bepaalde risico's van u over. U betaalt daarvoor een bepaald bedrag aan premie.

Betaling van de verzekeringspremie kan op diverse manieren gebeuren. Bij elke nieuwe verzekering wordt met u afgesproken op welke wijze de premie betaald zal worden: rechtstreeks aan de verzekeraar of aan De Noord. Ook spreken we dan af of u per jaar, halfjaar, kwartaal of per maand wilt betalen.

Bij rechtstreekse betaling aan de verzekeraar kunt u de verzekeringsmaatschappij machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening af te laten schrijven. Ook kunt u de premie overmaken met behulp van een toe te zenden acceptgiroformulier. Bij maand-, kwartaal- of halfjaarbetaling zal veelal alleen automatische incasso mogelijk zijn. De premieafschrijving van uw bank- of girorekening gebeurt dan op een vast moment, dat vooraf aan u bekend wordt gemaakt. U loopt hierbij geen enkel risico. Indien u n.l. van mening bent dat er onterecht een bedrag is afgeschreven kunt u binnen 30dagen na de afschrijving het bedrag weer terug laten boeken op uw rekening.

Bij betaling aan De Noord kunt u kiezen tussen het geven van een opdracht aan uw bankinstelling of de girodienst tot periodieke overschrijving van het premiebedrag naar onze girorekening of betaling aan De Noord via door ons aan u toe te zenden acceptgiro's. Indien dit laatste het geval is bij maand- of kwartaalbetalingen moeten wij in verband met de daaraan voor ons verbonden hoge kosten een toeslag in rekening brengen. Over de hoogte van deze toeslag wordt u bij het afsluiten van de verzekering geÔnformeerd.

Tijdige premiebetaling is een belangrijk aspect van de verzekeringsovereenkomst. Als de premie niet binnen 30 dagen na de premievervaldatum door de verzekeraar of door ons kantoor is ontvangen kan de verzekeraar bij schade weigeren deze schade te vergoeden. Bij niet tijdige ontvangst van de premie van een motorrijtuigverzekering moet deze verzekering ook nog worden afgemeld bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Het voertuig staat dan als onverzekerd te boek, waarvoor een boet kan worden opgelegd. Ook als de dekking door niet tijdige premiebetaling is opgeschort blijft de betalingsverplichting aan de verzekeraar bestaan.

Als uw premie niet op tijd door ons is ontvangen ontvangt u een betalingsherinnering met een nieuwe acceptgiro. De hieraan verbonden kosten worden voor een deel aan u in rekening gebracht.

Wij vragen u contact met ons op te nemen als u door bijzondere omstandigheden niet op tijd uw premie kunt betalen. Wij kunnen dan met u naar een oplossing zoeken.

Het verloop van een schade- of andere uitkering.

Als u te maken krijgt met schade is het voor een snelle afwikkeling belangrijk dat u de schade zo snel mogelijk meldt bij ons kantoor. Wij kunnen dan overleggen of reparatie al mogelijk is of dat eerst een expert de schade moet bekijken.

Indien u niet over een schadeformulier beschikt zullen wij u zo'n formulier toezenden. U vult dit formulier zo volledig mogelijk in. Zonodig kunnen wij daarbij behulpzaam zijn. Na ondertekening stuurt u dit formulier met eventuele nota's op naar ons kantoor. Wij zorgen er dan voor dat uw claim zo snel mogelijk bij de betreffende verzekeraar terecht komt. Wij voeren dus de correspondentie met de verzekeraar.

Snelle inschakeling van ons kantoor betekent ook dat wij u voor bepaalde schademeldingen direct kunnen doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. Voor schade aan auto's zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt met organisaties van schadeherstelbedrijven. Uw voordeel hierbij kan zijn dat het eigen risico dan minder bedraagt of dat er gratis een vervangende auto beschikbaar gesteld wordt, een en ander uiteraard afhankelijk van wat er in de verzekeringsvoorwaarden staat vermeld.

Ziektekostendeclaraties vormen in het algemeen een uitzondering op deze handelswijze. Deze declaraties kunt u, tezamen met de originele nota's rechtstreeks bij de ziektekostenverzekeraar indienen. Wij hebben er geen bezwaar tegen als u deze declaraties bij ons inzendt, waarna wij ze doorzenden, maar dat geeft uiteraard een vertraging van 2 ŗ 3 dagen bij de uitbetaling.

In spoedeisende gevallen kunt u uw schade rechtstreeks melden bij een alarmcentrale. Dat is bijvoorbeeld het geval bij voorvallen in het buitenland die onder de dekking van uw verzekering vallen. De bereikbaarheidsgegevens van de alarmcentrale staan o.a. vermeld op de documentatie van reisverzekeringen en autoverzekeringen.

Eventuele uitkeringen worden in het algemeen door ons kantoor aan u verricht. Een uitzondering hierop vormen uitkeringen van levensverzekeringen. Deze uitkeringen worden rechtstreeks door de verzekeraar aan de rechthebbende overgemaakt. Sommige ziektekostenverzekeraars betalen de ingediende declaraties ook rechtstreeks aan de verzekerde, apotheek, specialist of ziekenhuis uit. U kunt dat dan zelf aangeven.

Als een verzekeraar voor u een bedrag aan anderen uitbetaalt, zoals bijvoorbeeld bij een aansprakelijkheidsverzekering, stellen wij u van deze uitbetaling op de hoogte.

Onze relatie met verzekeraars en andere aanbieders van financiŽle producten.

De Noord AssurantiŽn is een zelfstandig kantoor. Wij hebben met geen enkele verzekeraar of andere financiŽle instelling een vast dienstverband en zijn vrij om uw polissen onder te brengen bij alle maatschappijen waarmee wij zaken doen.

Wij hebben een assurantieportefeuille bij een tiental verzekeraars. Bij de selectie van deze verzekeraars hebben wij onder meer gekeken naar
- het specialisme waarin de verzekeraar uitblinkt
- de goede prijs-kwaliteitverhouding van de polis die de verzekeraar aanbiedt
- de dienstverleningsaspecten van de verzekeraar

Onze samenwerking met een beperkt aantal verzekeraars werkt ook in uw voordeel omdat onze positie en dus ook die van u daardoor sterker is. Bijvoorbeeld als het gaat om uw belangenbehartiging bij een schadegeval.

Het aantal verzekeraars waarmee wij zaken doen is echter wel zo groot dat wij u objectief kunnen adviseren.

Onze beloningsstructuur.

Van oudsher ontvangen intermediairs als ons kantoor inkomsten uit provisie. Provisie is de beloning die wij als assurantieadviseur van de verzekeraar en de financiŽle instellingen ontvangen voor onze bemiddeling en voor het onderhoud en het beheer van uw verzekeringen, hypotheek etc.

De provisie is meestal een percentage van de premie, soms in combinatie met de afgesproken duur van de verzekering of van het verzekerde bedrag. Deze provisie is verrekend in de premie die u als klant betaalt. Pas als de verzekering of een andere financiŽle transactie is afgesloten betaalt u met de premie of de kosten die de verzekeraar of andere financiŽle instelling u in rekening brengt een vergoeding voor onze diensten. U krijgt van ons dus geen nota voor gegeven adviezen!

De eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid waaraan wij voldoen.

De Wet Assurantiebemiddeling Bedrijf (Wabb) stelt eisen aan de vakbekwaamheid van assurantietussenpersonen. De Noord AssurantiŽn is ingeschreven in het SER-register B onder nummer 400904 (9 jan. 1962), hetgeen voor u een waarborg is dat we beschikken over de vereiste assurantiekennis en voldoen aan de in deze wet genoemde eisen.

Onze assurantie- en hypotheekmedewerkers zijn in het bezit van het diploma hypotheekadviseur 1 en/of het assurantiediploma B.

De Noord AssurantiŽn is ingeschreven in het WTE-instellingenregister als cliŽntenremisier van de Autoriteit FinanciŽle Markten. Dat betekent dat wij vergunning hebben om voor onze cliŽnten als bemiddelaar op te treden bij beleggingsinstellingen.

BeŽindiging relatie.

Wij vinden een goede relatie met onze cliŽnten belangrijk en zullen al het mogelijke doen om uw wensen te kunnen vervullen. Niettemin is het mogelijk dat u de relatie wilt beŽindigen. Op uw verzoek zal de verzekeraar dan uw verzekering, die gewoon door blijft lopen, onderbrengen bij een andere tussenpersoon.

Van onze kant kunnen ook wij er voor kiezen om niet langer zaken met u te doen. Uw belangen worden dan overgedragen aan de tussenpersoon van uw keuze. Mocht deze situatie zich onverhoopt voordoen, dan geven wij u uiteraard altijd de reden waarom wij de relatie met u willen verbreken.

BeŽindiging van uw verzekering (zonder dat de verzekering via een andere tussenpersoon wordt voortgezet) kan geschieden op de contractsvervaldatum, met inachtneming van de in de betreffende polis genoemde opzegtermijn. Deze datum kunt u vinden op het polisoverzicht. Het verzoek tot beŽindiging van uw polis dient u altijd schriftelijk in te dienen.

Klachtmogelijkheid.

Problemen lossen we op.

Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt, dus ook bij ons. In dat geval horen wij dat graag, zodat wij kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen.

Indien ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld dan kunt u uw klacht voorleggen aan:
Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
tel. (070)3338999

Ook indien u van mening zou zijn dat u door ons niet goed bent geÔnformeerd over onze dienstverlening en dat uw belang hierdoor is geschaad kunt u eveneens bij het Klachteninstituut terecht.

Wij hebben ons met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekerd voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van ons beroep.

We doen ons uiterste best om u goed te adviseren, maar het blijft mensenwerk. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering betekent een extra waarborg voor u.

Tenslotte:

Wij hopen dat u zich door deze Advieswijzer een duidelijk beeld van ons kantoor heeft kunnen vormen. Mochten er toch nog vragen zijn dan kunt u hiermee altijd terecht bij onze assurantie- en hypotheekmedewerkers Nicole Boer en Sotiria van Merkensteijn.